KVKK TAAHHÜTNAMESİ

NGN BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TAAHHÜTNAMESİ

İşbu kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütname (“Taahhütname”); İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı merkezi Büyükdere Caddesi No:127 Astoria Kuleleri A Kule Kat:1 34394 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 558898 numara ile kayıtlı, www.ngn.com.tr resmi internet sitesi ve +90 212 216 93 60 numaralı telefon hattına sahip (Mersis no: 0631045744400019) NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.(“NGN”) tarafından Yeni Müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (“Müşteri” olarak anılacaktır.) veya Müşteri tarafından NGN’e aktarılan Kişisel Veriye (aşağıda tanımlandığı şekilde) ilişkin olarak Müşteri’nin taahhütlerini içermektedir.

1. Bu Taahhütname kapsamında,

(a) “İşleme”; Kişisel Verinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

(b) “Kanun”; 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve değişikliklerini,

(c) “Kişisel Veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veri dâhil her türlü bilgi ve

(d) “Özel Nitelikli Kişisel Veri”; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelmektedir. Yukarıda yer alan tanımlar Kanun referans alınarak oluşturulmuş olup, Kanun’da yapılacak değişiklikler bu Taahhütname kapsamında da geçerli olacaktır.

2. NGN,

(a) Müşteri tarafından kendisine aktarılan Kişisel Veriyi NGN ile Müşteri arasında imzalanan NGN Hizmet Sözleşmesi kapsamında düzenlenmiş olan aktarım amacı dışında hiçbir surette kullanmayacağını, İşlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul ve taahhüt eder.

(b) Müşteri; pay sahipleri, çalışanları, temsilcileri, ticari vekilleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişilere ait Kişisel Veriyi Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun şekilde veri işlemeye tabi tuttuktan sonra NGN’e aktardığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Müşteri, NGN tarafından kendisine aktarılan veya Müşteri tarafından NGN’e aktarılan Kişisel Veriye ilişkin olarak Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun davranacağını; bu doğrultuda Kişisel Veri sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirdiğini, gerekmesi halinde Kişisel Veri sahiplerinin Kişisel Verisini İşlemeye ilişkin açık rızalarını elde ettiğini beyan eder.

4. Kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Verinin aktarılma sebebinin ortadan kalkması ile birlikte NGN kendisine aktarılmış olan Kişisel Verinin kayıtlı bulunduğu her türlü kayıtları silme ve yok etme yükümlülüğü altındadır. NGN, Kanun’a uygun bir biçimde Müşteri’den gelecek Kişisel Verinin silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi, değiştirilmesi ve benzeri talepleri derhal yerine getirecektir.

5. NGN, Müşteri tarafından kendisiyle paylaşılan Kişisel Veriye çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini, ilgili verilerin aktarım amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

6. NGN tarafından Müşteri’ye ya da Müşteri tarafından NGN’e Özel Nitelikli Kişisel Veri aktarılması durumunda Müşteri, Kanun’da ve ilgili ikincil mevzuatta yer verilen hükümlere uygun olarak Özel Nitelikli Kişisel Veriye özgü ek güvenlik önlemlerini alacaktır.

7. NGN, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak Müşteri tarafından kendisine iletilen Kişisel Veri sahibi taleplerini derhal Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen hükümlere uygun olarak sonuçlandırır.

8. NGNi’nin veri işleyen sıfatıyla hareket ettiği durumlarda, herhangi bir veri temin süreci ile ilgili olarak Müşteri tarafından bu yönde bir talepte bulunulması halinde NGN, Müşteri tarafından iletilen izin ve onay metinleri kullanılacak, veri temin süreçlerini varsa NGN’in önerileri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

9. Müşteri’nin veri işleyen sıfatıyla hareket etmesi durumunda, veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konularda NGN’in bizzat veya üçüncü kişi eliyle denetim hakkının bulunduğunu kabul ettiğini beyan eder. NGN tarafından bu kapsamda denetim talebinde bulunulması durumunda Müşteri, söz konusu denetime izin vermeyi ve NGN ile iş birliği içerisinde hareket etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. Müşteri, NGN Hizmet Sözleşmesi’nin KVKK ve Gizlilik hakkındaki sair hükümlerini (NGN Hizmet Sözleşmesi 4’ncü madde başlığı altındaki hükümler kapsamında) okuduğunu, anladığını ve Sözleşme kapsamındaki kişisel verilerin, amacına uygun olarak EK-2 Müşteri Açık Rızası uyarınca NGN tarafından işlenebileceğini ve gerekli olan durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

11. Müşteri’nin işbu Taahhütname’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması dolayısıyla ya da Müşteri’den, Müşteri’nin iş ortaklarından ya da Müşteri tarafından Kişisel Veri gönderilen üçüncü kişilerden kaynaklanan sebeplerle NGN’in uğrayacağı zararlar, karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için NGN’in Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır. Bu nedenlerle NGN’in talepte bulunması halinde, Müşteri NGN’in uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen NGN’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

12. İşbu Taahhütname, Türk hukukuna tabi olup Taahhütname’den kaynaklanan ihtilafların hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.